Stichting Buitenschoolse Opvang Hindoe scholen

Ter info. Dit is een tijdelijke website met de broodnodige informatie. Wij werken hard aan een complete en definitieve website. Deze is op korte termijn beschikbaar! Voor verdere vragen kunt u de 'Contact' sectie raadplegen.

Algemene informatie

De Buitenschoolse opvang (BSO) verzorgt de opvang van kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot en met het moment dat zij de basisschool verlaten. Hun ouder(s) / verzorger(s) hebben opvang nodig in verband met werk of studie.

Vanuit de basisschool Shri Ganesha bestaat er een permanente behoefte aan buitenschoolse opvang op de locatie zelf. Hieraan is eind 2008 gehoor gegeven en heeft aldus geleid tot de opening van een buitenschoolse opvang.

De officiële visie van SHBSO luidt:
“De stichting SHBSO kinderopvang deelt de opvoedingsverantwoordelijkheid met de ouders en creëert een veilige basis voor de ontwikkeling van het individuele kind met erkenning voor de waardering voor de eigen cultuur en de ontwikkeling vanuit Hindoeïstische visie.”
De betekenis van deze visie is, dat SHBSO ieder kind op een professionele manier opvangt, zoals ouders dat graag zouden willen, namelijk met zorg, aandacht, liefde, veiligheid en oog voor de ontwikkeling van het kind. Hierbij wordt er rekening gehouden met de achtergrond en cultuur van zowel het kind als de ouders. De stichting is vanuit een Hindoeïstische visie ontstaan, maar staat open voor kinderen van verschillende culturen.
Ouders willen graag werk en de zorg voor hun kinderen combineren. SHBSO heeft oog voor de eigen culturele etniciteit, wat van groot belang is voor de persoonlijkheidsontwikkeling van allochtone kinderen.

Missie
SHBSO heeft als missie vanuit Hindoeïstische grondslag de  naschoolse en vakantieopvang voor kinderen van ouders, die affiniteit of interesse hebben in het hindoeïsme, zo goed mogelijk aan te bieden. SHBSO staat in principe open voor een ieder en zorgt voor de opvang op professionele basis met gekwalificeerd personeel en kwalitatief hoogwaardige methoden en materialen.

De opvang is gedurende het gehele jaar geopend met uitzondering van algemeen erkende feestdagen en verplicht gesloten in de laatste 2 weken van de zomervakantie. Eventuele brugdagen worden jaarlijks vastgesteld en aan het begin van het jaar bekend gemaakt, middels de nieuwsbrief die tweemaal per jaar verschijnt.
De BSO staat geregistreerd in het register van de gemeente Almere en is dus een erkende kinderopvang.
De GGD voert jaarlijks een controle uit en bezoekt de BSO voor een uitvoerige inspectie, waarbij er met name gekeken wordt naar de visie van de BSO op de zorg voor een veilige en gezonde omgeving, het pedagogisch beleid, leidster – kind ratio en de informatie naar ouders toe. 
Om een en ander inzichtelijk te maken  heeft de BSO een risico inventarisatie met betrekking tot veiligheid en gezondheid uitgevoerd en aan de hand hiervan een veiligheidsverslag gemaakt. Deze verslagen zijn te allen tijde beschikbaar voor inzage.

Werkwijze

Inschrijf- en intakegesprek
U kunt uw kind inschrijven wanneer deze minimaal vier jaar oud is. Tijdens het inschrijfgesprek wordt u door de locatiemanager geïnformeerd over de BSO, u wordt rondgeleid en kunt u de sfeer proeven. U ontvangt tevens een aanmelding- en inschrijfformulier. De mogelijkheid tot plaatsing is afhankelijk van de bezetting en de eventuele wachtlijst. Vanaf 6 maanden tot uiterlijk drie maanden voor de gewenste plaatsingsdatum krijgt u bericht over de mogelijkheden. U kunt het inschrijfformulier onder het kopje 'Documenten' vinden. Deze kunt u natuurlijk vooraf al invullen.

Wanneer uw kind geplaatst is, zult u dan ongeveer 4 tot 6 weken voor aanvang van de plaatsing een uitnodiging krijgen voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek, door de beroepskrachten gevoerd, zullen de benodigde gegevens uitgewisseld worden.  U kunt het zien als een kennismakingsgesprek naar beide kanten toe.
Ook zullen er maximaal twee wendag delen met u en uw kind worden afgesproken. 

Documenten

Pedagogisch beleidsplan 2014-2015 Jaarverslag klachten oudercommissie 2014 STG. BSOHS
Infoboekje Interne klacht procedeure SBOH
Wenbeleid Externe klachtenregeling
Beleid veiligheid buiten Nieuwe toelichting klachtregeling
Inspectie rapport juli 2015 Stappenplan meldcode
Zienswijze september 2015 RI_veiligheid_SBSOH_01-12-2014_1-12-2014 GGD
Reglement oudercommissie STG. BSOHS RI_gezondheid_dec_2014_1-12-2014
Jaarverslag oudercommissie 2014 STG. BSOHS Nieuwsbrief 2015
Shri Ganesha BSO def rapport november 2015

 

Contact

Regentesseweg 1
1312 AA Almere
Tel: 06 47 58 60 85
Email: info@bso-hindoescholen.nl